Όροι Χρήσης


1. Εισαγωγή

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους.

Επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης - χρήστης οφείλει να μελετήσει, κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης αποτελούν τη σύμβαση – συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη – χρήστη και του μεσιτικού γραφείου «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ» για την πλοήγηση στη σελίδα.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Διευκρινίζεται ότι το μεσιτικό γραφείο «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Προειδοποίηση δεν απαιτείται επίσης και σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών της σελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ο επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να διαβάζει και να τηρεί τους κάτωθι όρους, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελούν η πολιτική προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και η πολιτική για τα cookies.

 

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά, διαγράμματα κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ρητά αναφέρονται, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας του «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ»   .

Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλο ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ».

 

3. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από το μεσιτικό γραφείο «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ» δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με δική τους ευθύνη τους.

 

4. Κατάρτιση συμβάσεων

Για την παροχή των υπηρεσιών μας, ο πελάτης θα πρέπει να επισκεφθεί το γραφείο μας και να υπογράψει την σχετική σύμβαση. Διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προβλέπεται από την πλευρά του επισκέπτη/πελάτη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ή πληροφόρησης. Ωστόσο, η πρόταση του επισκέπτη/πελάτη για παροχή υπηρεσιών (εκδήλωση ενδιαφέροντος), δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους μας της σχετικής υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης με το γραφείο μας ή εν πάση περίπτωση η αποδοχή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-mail, ενυπόγραφης τηλεομοιοτυπίας ή ενυπόγραφης επιστολής.

Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή μίας υπηρεσίας, και μάλιστα αζημίως, έστω κι αν έχουμε συμβληθεί προς τούτο με τον πελάτη, αν η εκτέλεσή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά μας, δικαιώματα τρίτων, ή η εκτέλεση αφορά υπηρεσία παράνομη.


5. Περιορισμός ευθύνης

Το μεσιτικό γραφείο «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή έγκυρων στοιχείων των ακινήτων καθώς και για τον έλεγχο των πληροφοριών που του παρέχουν οι πωλητές και οι εκμισθωτές, πλην όμως δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, εμπορικότητα ή καταλληλόλητα του περιεχομένου του ιστοτόπου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Σημειώνεται ότι τα ενεργειακά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα διατιθέμενα ακίνητα είναι ενδεικτικά.

 

Το γραφείο «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ» :

 


6. Υλικό επισκεπτών/πελατών που τίθεται στον διαχειριστή της σελίδας

Παντός τύπου υλικό (φωτογραφίες, κείμενα κ.α.) που τίθεται από τον επισκέπτη/πελάτη στον έλεγχο του διαχειριστή για τους σκοπούς της διαφήμισης, της προώθησης ή άλλης μεσιτικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι δίδεται πάντοτε με την άδειά του.

 

7. Προσωπικά δεδομένα - Cookies

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του ιστοτόπου υπόκειται στους όρους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Επίσης, η εγκατάσταση των Cookies περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα (Πολιτική Cookies).

 

8. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

9. Επικοινωνία - Newsletter

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε με τον επισκέπτη – πελάτη, όταν αυτός μας έχει παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, κάθε φορά που κρίνουμε ότι οι απαιτήσεις των συναλλαγών το επιβάλλουν.

 

Ειδικότερα, η προφορική ή γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πελάτη, μας επιτρέπει, εκτός της απλής επικοινωνίας, να του προτείνουμε μέσω e-mail ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και άλλα ακίνητα ή σχετικές μας υπηρεσίες βάσει των προτιμήσεών του.

Επίσης, με την καταχώριση των στοιχείων του ο επισκέπτης - πελάτης αποδέχεται την αποστολή προωθητικών – ενημερωτικών δελτίων που ανταποκρίνονται άμεσα ή έμμεσα στα ενδιαφέροντά του.

 

10. Δηλώσεις επισκέπτη – πελάτη

Ο επισκέπτης - χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς.

Ο χρήστης - επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του μεσιτικού γραφείο «ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ» ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τυχόν ανακριβείς ή αναληθείς πληροφορίες. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή /και των υπηρεσιών αυτού, ο επισκέπτης – πελάτης ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των όρων αυτών και λοιπών παραρτημάτων που τους συνοδεύουν.